Algemene
voorwaarden

Algemene

voorwaarden

Algemene voorwaarden The Assistant

Opdracht

1.1 Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en The Assistant, inclusief maar niet beperkt tot alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met The Assistant gesloten overeenkomsten.
1.2 The Assistant is de opdrachtnemer (de opdrachtnemer is nimmer een werknemer of opdrachtnemer van The Assistant).
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
1.4 Aan informatie in offertes, prospectussen, folders, social media en ander materiaal van The Assistant kunnen geen rechten worden ontleend.
1.5 De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van The Assistant.
1.6 The Assistant bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 BW is op opdrachten aan The Assistant uitgesloten.
1.7 The Assistant neemt door het aanvaarden van een opdracht een inspanningsverplichting op zich. The Assistant voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
1.8 Opdrachtgever dient alle voor behandeling noodzakelijke gegevens en informatie aan The Assistant te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan, is The Assistant gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
1.9 Opdrachtgever dient The Assistant onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitoefening van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan The Assistant verstrekte gegevens en informatie.

Declaraties

2.1 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
2.2 The Assistant is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.
2.3 Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan The Assistant verschuldigd de onkosten die bestaan uit kosten zoals reis- en verblijfkosten, welke door haar zoveel mogelijk onderbouwd worden gedeclareerd.
2.4 Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door The Assistant, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.
2.5 The Assistant is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
2.6 The Assistant is gerechtigd tussentijds te declareren.
2.7 Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, kosten en schade en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst openstaan.
2.8 Betalingen door opdrachtgever dienen zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden.

Tijdige betaling

3.1 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.2 Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van The Assistant, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
3.3 Klachten over declaraties en prestaties van The Assistant dienen binnen zeven dagen na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de plicht declaraties tijdig te voldoen en laat het bepaalde in het tweede lid onverlet.
3.4 Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de termijn in de ingebrekestelling is verstreken, is de opdrachtgever aan The Assistant de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
3.5 Indien The Assistant incassomaatregelen moet nemen ter incassering van een of meer openstaande declaraties, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van
€ 250.

Aansprakelijkheid

4.1 Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan The Assistant verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt en The Assistant aansprakelijk daarvoor is, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de laatste factuur.
4.2 In geval van aansprakelijkheid van The Assistant is deze uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
4.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien The Assistant aansprakelijk is voor de fouten van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien The Assistant haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
4.5 Enige vordering van de opdrachtgever vervalt een jaar vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.
4.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor The Assistant werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen schriftelijk een bepaalde tijd afspreken.
5.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per direct per aangetekend schrijven worden opgezegd in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen, een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, haar activiteiten staakt of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.
5.3 Nadat de opdracht door The Assistant is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij The Assistant opvragen. The Assistant zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren.

Algemeen

6.1 Partijen betrachten geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij over en van de andere Partij verkrijgen tijdens de opdracht.
6.2 The Assistant behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van geest, zoals werkwijzen, adviezen, contracten, welke The Assistant gebruikt/ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan The Assistant auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
6.3 Het is de Opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren.
6.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht communiceren partijen via email. Partijen erkennen dat daaraan risico’s kleven, zoals vervorming, vertraging en virussen. Partijen zijn niet jegens elkaar aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van email. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van het verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
6.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij The Assistant schriftelijk hiermee akkoord gaat. Opdrachtgever blijft naast deze derden aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
6.6 Opdrachtgever vrijwaart The Assistant voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
6.7 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van The Assistant welke van dien aard zijn dat (verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar gevergd kan worden, waaronder onder meer het wegvallen van de elektriciteit, het wegvallen van het bereik via wifi dan wel het wegvallen of op enige wijze niet toegankelijk zijn van het door partijen gebruikte platform voor het aanleveren van de diensten, gelden als overmacht en geven The Assistant het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van een tijdige overmacht heeft The Assistant het recht naar keuze of de levering gedurende de overmacht op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
6.8 Wijziging van de overeenkomst kan slechts geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan door The Assistant.
6.9 Op de overeenkomst tussen The Assistant en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing.
6.10 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Over Denise

Ik creëer rust en ruimte, in je hoofd en in je agenda, zodat jij kan groeien als ondernemer.