Privacyverklaring
the assistant

Privacyverklaring

The assistant

Privacyverklaring

The Assistant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laat The Assistant u weten welke gegevens zij verwerkt en/of verzamelt en waarom.

I. IDENTITEIT

Contactgegevens:

D. Franken is de Functionaris Gegevensbescherming van The Assistant en te bereiken via denise@theassistant.nl.

II. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

The Assistant verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De bezoeker of gebruiker van de website te kunnen contacteren voor optimale dienstverlening. De gebruiker heeft middels het verzenden van het contactformulier actief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

  • Het opstellen van een overeenkomst van opdracht;
  • Het uitvoeren van de door u gevraagde diensten;
  • Het beantwoorden van vragen of verzoeken;
  • Het verzenden van mailings (zoals nieuwsbrieven, waarvoor u zich altijd kan afmelden);
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

III. WIJZE VAN VERKRIJGING EN GEBRUIK

Middels het gebruiken van de dienst en/of website en/of het contactformulier van The Assistant komen persoonsgegevens van de gebruiker aan The Assistant ter beschikking. Bewaring en gebruik zal uitsluitend plaatsvinden van persoonsgegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door de gebruiker gevraagde dienst en gegeven toestemming.

Gebruik van de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen zal plaatsvinden:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die de gebruiker actief verstrekt in correspondentie.

De website en/of dienst van The Assistant heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. The Assistant kan echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 jaar is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de gebruiker er van overtuigd is dat The Assistant zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kan deze dan contact opnemen met The Assistant via denise@theassistant.nl, zodat The Assistant deze informatie kan verwijderen.

The Assistant verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

The Assistant maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Tevens zal zij uw gegevens niet combineren met persoonsgegevens van andere gebruikers.

IV. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door The Assistant en heeft de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de gebruiker bij The Assistant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover zij van de gebruiker beschikt in een computerbestand, naar de gebruiker of een ander, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen. De gebruiker kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens richten aan denise@theassistant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gebruiker is gedaan, vraagt The Assistant deze een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De gebruiker dient in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van privacy. The Assistant reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. The Assistant wilt de gebruiker er tevens op wijzen dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

V. BEVEILIGING

The Assistant neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten en er zullen geen Analytics met Google gedeeld worden. Er worden geen gegevens verzamelt die gebruikt kunnen worden voor adverteren. IP-adressen van bezoekers worden door Google geanonimiseerd.

VI. BEWAARTERMIJN

De gegevens verkregen van gebruiker worden zo lang bewaard als naar de aard of inhoud van het formulier althans de overeenkomst nodig is voor volledige beantwoording dan wel afhandeling. Ook worden deze bewaard om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

VII. COOKIES

The Assistant maakt gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruikers. De cookies die The Assistant gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de gebruiker. De gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

VIII. OVERIG

The Assistant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte is.

Laatst aangepast: 21 oktober 2019

Over Denise

Ik creƫer rust en ruimte, in je hoofd en in je agenda, zodat jij kan groeien als ondernemer.